اهداف و مجوز

اهداف کلی انجمن جهت کلیه اعضا شامل همکاران در مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و کلیه اعضا هیئت علمی دانشگاههای استان هرمزگان، شاغلین در طرح تحول نظام سلامت، ماماهای مطب دار و مراکز مشاوره مامایی و شاغلین در کلیه واحدهای بهداشتی و درمانی استان هرمزگان به شرح زیر اعلام می گردد:
ایجاد یک تشکل علمی در بین صاحبان حرفه مامایی
ارتقا سطح دانش و آگاهی ماماها
ارتقا مهارت علمی و عملی ماماها
بهبود نگرش ماماها نسبت به حرفه شریف مامایی
بهبود خدمات ارائه شده به زنان، مادران و خانواده ها
بهبود خدمات مراقبتی به مادران باردار و انجام زایمانهای طبیعی و ایمن
برقراری امکان تعاملات علمی بیشتر بین ماماها و متخصصین زنان
برقراری امکان حضور قوی تر ماماها در مجامع علمی (کنگره ها، سمینارها، کارگاهها و کنفرانس های علمی)
ارتقاء سطح دانش ماماها نسبت به انجام پژوهش های علمی
-برقراری تعاملات علمی حاصل از تحقیقات مامایی در مجامع مختلف علمی داخلی و بین المللی
امید است در پرتو ایزد منان ضمن ایجاد همدلی و هماهنگی بین همکاران محترم برای دستیابی به اهداف فوق بتوانیم بهترین خدمات را به جامعه ارائه نماییم.