هیئت مدیره

در بهار سال 1395 درخواست تشکیل شعبه انجمن علمی مامایی در شهر بندرعباس توسط هیئت موسس مطرح و درخواست ان به تهران ارسال شد پس از موافقت انجمن علمی مامایی ایران با این درخواست و تعیین بازرس ، انتخابات هیئت مدیره در تاریخ 96/6/24 در شهر بندرعباس انجام و اعضای هیئت مدیره انتخابی بشرح زیر تعیین شدند .

آسیه پرمهر یابنده

رئیس انجمن علمی مامایی هرمزگان

دانشجوی دکتری پژوهشی اموزش بهداشت و ارتقا سلامت، کارشناس ارشد مامایی،عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

فاطمه دبیری

دانشجوی دکترای بهداشت باروری، کارشناس ارشد مامایی ،عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

آزیتا کامجو

کارشناس ارشد مامایی ،عضو هیئت علمی،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان،مدیر گروه مامایی

مریم ثاقب رای

نائب رئیس انجمن علمی مامایی هرمزگان

کارشناس مامایی،شاغل در بخش خصوصی مرکز مشاوره و خدمات مامایی

پرستو فرسا

خزانه دار انجمن علمی مامایی هرمزگان

کارشناس مامایی ،شاغل در بخش دولتی حوزه بهداشت

مهین رزاق پور

بازرس انجمن علمی مامایی هرمزگان

کارشناس مامایی،شاغل در بخش خصوصی دفتر کار مامایی

شیدا بدرخانی

مسئول آموزش انجمن علمی مامایی هرمزگان

کارشناس مامایی،ارشد روانشناسی ،شاغل در بخش دولتی حوزه درمان

مریم گلنام

دبیر انجمن علمی مامایی هرمزگان

کارشناس مامایی،شاغل در بخش دولتی حوزه درمان و بخش خصوصی (دفتر کار مامایی)