دستورالعمل واحد مراقبت از بیماران سرپایی 19-COVID  ( نقاهتگاه)