اطلاعيه

اطلاعيه
قابل توجه كليه همكاران محترم
طبق قوانين وزارت بهداشت و اداره كل آموز ش مداوم برگزارى دوره آموزشى براى رشته هاى گروه پزشكى از جمله مامايى صرفاً توسط مراكز آموزش پزشكى ذيل مجاز است و مدارك هرگونه دوره آموزشى از ساير موسسات( حتى وزارت علوم) از اعتبار ساقط و ارزشى ندارد:
١- كليه دانشگاه هاى علوم پزشكى كشور
٢- انجمن هاى علمى گروه پزشكى
٣-جهاد دانشگاهى علوم پزشكى
٤-سازمان نظام پزشكى